Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(6698 S.K.) KAPSAMI VE GENEL

1- TARAFLAR
Bir tarafta FEMAŞ METAL SAN.TİC. A.Ş. ve grup şirketleri (bu sözleşmede kısaca
“İŞVEREN” olarak anılacaktır.)
Diğer tarafta, veri paylaşılan, müşteriler ve tedarikçiler ile ürün servisleri, distribütörler,
bayiler, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, servis sağlayıcıları ve danışmanlar (bu
sözleşmede kısaca “ÇALIŞANLAR VE DİĞERLERİ” olarak anılacaktır.) aralarında
aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
Taraflar arasından akdedilen yazılı veya sözlü hizmet sözleşmesinin (bundan böyle “HİZMET
SÖZLEŞMESİ” olarak anılacaktır.) eki niteliğindeki işbu sözleşmenin konusu, hizmet
sözleşmesi kapsamında işçiler ve diğerleri tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak
işçiler ve diğerlerine işveren (Veri Sorumlusu) tarafından verilen bilgi ve belgelerin işverenin
onayı veya işçiler ve diğerlerinin açık rıza beyanı olmaksızın kişisel verilerin, özel nitelikli
kişisel verilerin ve genel verilerin herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye
açıklanmasının, erişmesinin, verilmesinin, sızdırılmasının önüne geçecek olan gizliliğin
sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

3- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımını bulan kişiye ait bilgiler ile
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, Kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi, Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya
da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik veriler.
Hizmet sözleşmesinde tanımlanan işler/görevler/hizmetler esnasında işveren tarafından
işçiye açıklanan fikir, proje, uzmanlık bilgileri, tasarım, buluş, iş metodu ve patent, telif
hakkı, marka, ticari sır, know how ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her
türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik
bilgiler ve iletişim yöntemleri gizli bilgi olarak kabul edilir.

4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. İşveren hizmet sözleşmesi kapsamında işçiye işini tam ve eksiksiz olarak yerine
getirebilmesi ve gerekli her türlü bilgi ve belgeyi işçiye vermeyi taahhüt eder.
4.2. İşveren işçiye ve diğerlerine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olması sebebiyle
ortaya çıkabilecek olan eksiklik, gecikme veya aksaklıklardan dolayı işçinin sorumlu
tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.3 İşçi ve diğerlerine işveren tarafından kendisine açıklanan bilgi ve belgelerin gizli
olduğunu bildiğini ve bu nedenle söz konusu gizli bilgileri sadece kendisinin bileceğini ve işin
yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da
kuruluşların gizli bilgilerden sadece işin gereği kadar haberdar olacaklarını, işbu bilgi ve
belgelerin hiçbir şekilde işverenin izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve
kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. İşçi ve diğerleri işin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü
kişi, kurum ya da kuruluşların işbu sözleşmede öngörülen gizlilik ilkelerine aykırı
davranışlarından dolayı sorumlu olacağını, söz konusu üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların
gizlilik ilkelerine riayet edeceğini, aykırılık hallerinden haberdar olduğu takdirde, derhal ve
yazılı olarak işverene söz konusu aykırılık durumunu bildireceğini kabul ve taahhüt eder.
4.5. Gizli bilgilerin ve kişisel verilerin işbu sözleşmeye aykırı olarak açıklanması, erişilmesine

imkan sağlanması, sızdırılması veya benzeri davranışlarla bilgilerin ele geçirilmesine ortam
sağlanması halinde işveren, masrafları işçiye ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma
ve uğradığı her türlü zararın giderimini işçiden ve diğerlerinden talep etme hakkına sahiptir.

5- SÜRE
5.1. Hizmet sözleşmesinin eki niteliğindeki işbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte
yürürlüğe girecek olup, işbu sözleşmeden doğan yükümlülükler hizmet sözleşmesinin
geçerliliğini koruduğu müddetçe devam edecektir.

5.2. Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde dahi işbu sözleşme, hizmet sözleşmesinin sona
erme tarihinden itibaren işletmeye ve ürünlere ait bilgiler ile kişisel verilerin anonim hale
getirilmiş olanları ve işverenliğin izni olan bilgiler hariç ve kişisel veri sahibinin rızası hariç
kişisel verilerin süresiz olarak gizliliği ve korunması olarak geçerliliğini koruyacaktır.

6- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
İşbu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı
ve/veya sözlü tüm sözleşmelerin (burada sayılmamış bilgiler ve patent ve benzeri buluş
sözleşmeleri hariç) yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

7- TEBLİGAT
Tarafların işbu sözleşmenin atıfta bulunduğu sözleşmelerde, belge ve metinlerde belirttikleri
adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak
bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar hukuken geçerli
addolunacaktır.

8- YÜRÜRLÜK
İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında düzenlenmiş özgür
iradeleriyle okunup kabul edilmiştir.